Biên bản thí nghiệm kết nối tín hiệu Scada máy nạp EPC

Hinh 1. Máy nạp EPC đã được kiểm tra thử nghiệm kết nối tín hiệu Scada thành công